Η δραστηριότητα της Action in Place στον τομέα του E- government εστιάζει στην ανάπτυξη διαδικασιών και e-εργαλείων που να διασφαλίζουν στους πολίτες και τους αντιπροσώπους τους μια ευρεία συμμετοχή στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις για την λήψη των αποφάσεων σχετικά με την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη στους τομείς:

stadia-egovernment1_1

Της ενημέρωσης και της πληροφόρησης

Αναπτύσσoυμε  διαδικτυακά εργαλεία όπως το ηλεκτρονικό newsletter, τα RSS feed και κοινωνική δικτύωση για δραστηριότητες που εμπίπτουν στα πεδία των δράσεων της τοπικής κοινωνίας και αφορούν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού

Των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων

Αναπτύσσουμε διαδικτυακά εργαλεία για την συμμετοχή των πολιτών σε διαβουλεύσεις δημοσίου χαρακτήρα. Παρέχεται οργανωτική και τεχνική υποστήριξη για τηλεδιασκέψεις, για απευθείας συνδέσεις με συμβούλια και συνέδρια, μέσω τεχνικών  όπως η επιγραμμική διαβούλευση, η ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω πλατφορμών, π.χ. loomio, παρέχεται η οργανωτική και τεχνική υποστήριξη σε τύπους διαβουλευτικήςδημοσκόπησης, αναπτύσσουμε  ηλεκ-τρονικές  κοινότητες και δίκτυα πολιτών, διαδραστικό e-learning, υποστηρίζεται ο πολιτικός διάλογος και όλα αυτά στηρίζουν και διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο

Της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης

Αναπτύσσουμε  διαδικτυακά εργαλεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο forum όπου ανταλλάσσονται ιδέες και απόψεις των πολιτών και των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Action in Place.

Αναπτύσσουμε επίσης ηλεκτρονικές κοινότητες στις οποίες διευκολύνεται η δικτύωση και η ενημέρωση για εξειδικευμένα θέματα εκπαίδευσης αλλά και πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η ευαισθητοποίηση μέσω της συσσωμάτωσης των κοινωνικών δικτύων σε ενιαίο σχήμα, το οποίο παρέχεται σε mobileμορφή, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες που συμμετέχουν να έχουν μια εποπτική εικόνα για το τι γίνεται στη τοπική κοινωνία.

Της συμμετοχής και του εθελοντισμού

Αναπτύσσουμε διαδικτυακά εργαλεία με σκοπό την υποστήριξη της συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικά σχήματα και δράσεις και δημιουργούνται συνενώσεις πολιτών διαδικτυακού χαρακτήρα με σκοπό την κοινωφελή δράση.

Της αξιολόγησης και της επανατροφορδότησης

Αναπτύσσουμε  διαδικτυακά εργαλεία με σκοπό την αξιολόγηση δράσεων της τοπικής κοινωνίας από τους πολίτες η τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Με το υπόβαθρο αυτό δημιουργείται η ανατροφοδότηση [feedback] από τους πολίτες στα κέντρα λήψης αποφάσεων και αντίστροφα.